تسخیرشدگان

تسخیرشدگان

تاریخ انتشار:
۲۹ اکتبر ۲۰۱۸
پلتفرم:
۹.۵
سختی بازی
۸۵
متاکریتیک

تسخیرشدگان

۹.۵
سختی بازی
۸۵
متاکریتیک
تسخریشدگان نام بازی حقیقی، گروهی، مهیج و ترسناکی است که در محیطی واقعی انجام میشود و افراد شما یک ساعت زمان دارید از اتاق خارج شوید و به رمزهای آن دست پیدا کنید. این بازی از لحاظ سختی و ترس در درجه 1 قرار دارد و…
تاریخ انتشار:
۲۹ اکتبر ۲۰۱۸
پلتفرم:
ناشر:
lightbox