اتاق بیست و یک

اتاق بیست و یک

تاریخ انتشار:
۲۶ اکتبر ۲۰۱۸
پلتفرم:
۸
سختی بازی
۷۵
متاکریتیک

اتاق بیست و یک

۸
سختی بازی
۷۵
متاکریتیک
تاریخ انتشار:
۲۶ اکتبر ۲۰۱۸
پلتفرم:
ناشر:
lightbox