برچسب: تاکائو

  • تاریخچه اسکیپ روم

    تاریخچه اسکیپ روم

    اسکیپ روم یا همان اتاق فرار اولین بار در سال 2003 طراحی شد و با پیشرفت چشمگیر در طول چند سال به 8000 اتاق در سراسر جهان افزایش یافت و…